Jun 04

இலங்கை கிரிக்கெட்டின் புதிய தேர்வு குழு…

இலங்கை கிரிக்கெட்டின் புதிய தேர்வு குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி தலைவராக, கிரேம் லெப்ரோய் மற்றும், காமினி விக்ரமசிங்க, எரிக் உபசாந்த, ஜெரில் வுடெர்ஸ், சந்திரிக்கா, ஹதுருசிங்கேவும் உள்ளிட்டோரே இலங்கை கிரிக்கெட் தெரிவுக்குழுவின் புதிய உறுப்பினர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.